Your search results

樂意物業顧問有限公司是屯門地產中的新力軍,成立以來, 一直以專業態度為區內業主及租客尋為其理想的屯門樓盤屯門工廈屯門租盤找出最適合的對象。

我們專營工商舖,不論是屯門寫字樓,屯門工廈,租盤或賣盤,我們強大的盤源網絡令我們隨時隨地都可為閣下找到合適之配對。

作為買家,物業投資者或租客的你,我們將為你尋找到合乎你心目中之預算、尺寸、用途之理想單位。

而作為賣家的你,我們的強大客源也定能為你想放售或放租之物業尋找到理想的買家或租客。

以下是我們的精選屯門樓盤,盤源太多,未能盡錄,請立即與我們聯繫,讓我們助你尋找你理想的樓盤。

精選屯門工廈(售盤)

投資首選

柬埔寨投資首選

950 呎2
深入探討金邊房地產市道爆發力  
深入探討金邊房地產市道爆發力  
$ 1,200,000
投資首選

匯賢一號雋峰

694 呎2
唯一鄰近西鐵 全新商廈
唯一鄰近西鐵 全新商廈
$ 5,800,000
投資首選

德榮工業大廈

3,114 呎2
鄰近西鐵 ,靚大堂
鄰近西鐵 ,靚大堂
$ 12,500,000
投資首選

新興工業大廈

845 呎2
投資自用皆宜, 企理倉寫, 鄰近輕鐵
投資自用皆宜, 企理倉寫, 鄰近輕鐵
$ 2,970,000

冠華鏡廠工業大廈

2,400 呎2
投資自用皆宜, 靚倉寫, 企理管理, 鄰近輕西鐵
投資自用皆宜, 靚倉寫, 企理管理, 鄰近輕西鐵
$ 6,998,000

聯昌中心

4,947 呎2
特大貨 lift,  企理大堂,可入40尺貨柜, 半倉寫
特大貨 lift,  企理大堂,可入40尺貨柜, 半倉寫
$ 14,000,000

屯門工業中心

2,482 呎2
投資自用皆宜, 平倉 , 鄰近輕西鐵
投資自用皆宜, 平倉 , 鄰近輕西鐵
$ 6,800,000

好景工業大廈

780 呎2
投資自用皆宜, 靚倉寫, 企理管理, 鄰近輕西鐵, 可入40尺櫃
投資自用皆宜, 靚倉寫, 企理管理, 鄰近輕西鐵, 可入40尺櫃
$ 2,520,000

恆威工業中心

775 呎2
鄰近西鐵/輕鐵/ 食市/商場
鄰近西鐵/輕鐵/ 食市/商場
$ 3,500,000

精選屯門租盤(工廈)

建榮工業大廈

1,811 呎2
企理管理, 鄰近輕西鐵
企理管理, 鄰近輕西鐵
每月 $ 18,980

恆威工業中心

780 呎2
鄰近西鐵及輕鐵, 交通方便
鄰近西鐵及輕鐵, 交通方便
每月 $ 9,500

鴻昌工業中心

7,880 呎2
倉寫皆宜  可入40呎貨
倉寫皆宜  可入40呎貨
每月 $ 80,000

聯昌中心

3,710 呎2
特大貨lift , 可入40尺貨柜, 鄰近輕鐵
特大貨lift , 可入40尺貨柜, 鄰近輕鐵
每月 $ 29,700

美基工業大廈

1,387 呎2
鄰近西鐵 倉寫皆宜
鄰近西鐵 倉寫皆宜
每月 $ 16,000

冠華鏡廠工業大廈

2,380 呎2
高樓底地倉, 車可入,  寛闊入口 , 企理管理, 鄰近輕西鐵
高樓底地倉, 車可入,  寛闊入口 , 企理管理, 鄰近輕西鐵
每月 $ 55,000

專業至誠 為你服務